• تکالیف موسیقی و سواد رایانه


    والدین گرامی
    در کارت درس موسیقی و سواد رایانه، فعالیت هایی به عنوان تکلیف تعریف شده است، با توجه به آموزش ارائه شده و ضرورت انجام این تمرین ها تأکید می شود بر انجام این فعالیت ها نظارت داشته باشید. 
                                                       باسپاس 

درس‌های موجود

تصویر درس خوش نویسی پایه دوم
پایه دوم
مقدمه : توضیح فواید داشتن خط خوب برای دانش آموزان عزیزم 


آموزش صحیح گرفتن مداد در دست 

و آموزش حروف و اتصالات آنها با هم،  در طی سال تحصیلی به دانش آموزان نازنین 

که در قالب حرف، کلمه و جملات کوتاه آموزش داده خواهد شد.تا به دستخط بهتری برای دروس دیگر برسند.